آخرین نتیجه انتخاب های اکسپرس انتری – حداقل امتیاز 452